HomeAksjerKjøp Aker Solutions
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe Aker Solutions (AKRTF)-aksjer i Norge 2022

Aker Solutions logo
Aker Solutions (AKRTF)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Hassan Maishera Oppdatert: July 12, 2022

Aker Solutions ASA er et ingeniørselskap som leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energiindustrien for produksjon av olje, gass og fornybar energi. Selskapets tjenester inkluderer fornybare energiløsninger, elektrifisering og lavkarbonløsninger og mange andre.

Selskapet har hovedkontor på Fornebu, Norge, og opererer i over 20 land og mer enn 50 lokasjoner. Aksjen handles på Oslo Børs (OSE) under tickeren AKSO. I USA handles Akers aksjer over-the-counter under tickeren AKRTF.

I denne artikkelen vil det gjennomføres en fundamental analyse av selskapet, i tillegg til å gi deg detaljert informasjon om selskapets virksomhet og forklarer hvorfor du bør kjøpe Aker Solutions-aksjer basert på ulike faktorer.

Hvordan kjøpe AKRTF-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om Aker Solutions

For å kunne ta informerte investeringsbeslutninger er det viktig at man forstår de viktigste aspektene ved selskapet, for eksempel dets historie, forretningsstrategi, inntektskilder og aksjens tidligere ytelse. Følgende avsnitt inneholder viktige detaljer om Aker Solutions.

Aker Solutions historie

Aker Solutions startet som et mekanisk verksted nær Akerelva i Oslo, Norge. Verkstedet vokste og utvidet seg til skipsbygging og produksjon av mekaniske deler til maskiner og utstyr. Med tiden tilpasset selskapet tempoet sitt til den industrielle revolusjonen og gikk inn i den mekaniske og marine ingeniørindustrien.

Etter at olje- og gassreserver ble oppdaget i Nordsjøen på 1960-tallet, flyttet selskapet fokus til å utvikle og modifisere offshorerigger for olje- og gasselskapene. I 1969 ble selskapets offshore borerigg brukt til å oppdage Ekofisk-feltet, Norges første og verdens største offshore oljefelt i sin tid.

I 2002 kjøpte Aker ingeniør- og skipsbyggingsselskapet Kværner for å danne en teknisk og økonomisk sterk virksomhet. Med oppkjøpet utvidet selskapet virksomheten til papir og papirmasse, skipsbygging og olje og gass. Imidlertid solgte selskapet sin virksomhet innen skipsbygging, papir og papirmasse innen 2007 for å fokusere på olje- og gassektoren.

Aker Solutions støttet de utfordrende operasjonene til olje- og gasselskapers dypvannsfelt og tøffe reservoarer som opererer i Nordsjøen. Selskapet oppnådde ekspertise innen utvikling av undervannsfelt, horisontale brønner og flytende produksjonssystemer for olje- og gassleteselskaper for økt oljeutvinning.

I 2008 skiftet selskapet navn til Aker Solutions. I de påfølgende årene solgte og avviklet selskapet flere av sine virksomheter, inkludert prosess- og byggevirksomhet, innkjøps- og byggevirksomhet, brønnintervensjonsvirksomhet, og opprettet et eget selskap med det respekterte navnet Kværner ASA. Salgsaktivitetene tillot selskapet å fokusere på feltdesign og subsea-segmenter.

I 2020 fusjonerte Aker Solutions med Kværner for å bli den ledende leverandøren av prosjektgjennomføring, innkjøp, engineering og konstruksjon (PEC) for globale olje-, gass- og fornybar energiselskaper.

Hva er Aker Solutions strategi?

Langsiktige allianser og samarbeid med kunder er en sentral del av selskapets forretningsstrategi. For å oppfylle sine strategiske mål, etablerer selskapet også langsiktige samarbeidspartnere med sine entreprenører og leverandører. Som en del av strategien signerte selskapet en MoU i mars med Doosan Babcock for å styrke sin posisjon i Storbritannias ekspanderende marked innen fornybar energi.

Selskapet har også som mål å redusere kostnader og bygge synergier ved å implementere en rekke tiltak, inkludert rettighetsdimensjonering av firmaets kapasitet med hensyn til etterspørsel, redusere kapitalutgifter ved å spinne ut kapitalintensive virksomheter, og redusere balansen til akseptable nivåer.

Selskapet fokuserer også på bærekraft og støtter FNs bærekraftsmål. For dette formålet har selskapet som mål at fornybar energi og lavkarbonløsninger skal utgjøre en tredjedel av dens totale inntekter innen 2025 og streber etter å øke målet ytterligere til to tredjedeler innen 2030. Selskapet har videre en nullutslippsvisjon innen 2050.

Hvordan tjener Aker Solutions penger?

Etter fusjonen med Kværner deler Aker Solutions sine inntekter inn i tre hovedsegmenter, nemlig fornybar energi og feltutvikling, elektrifisering, vedlikehold og modifikasjoner, og subsea. Segmentet for fornybar energi og feltutvikling leverer tjenester til virksomheter innen fornybar energi og gjennomfører og gjennomfører prosjekter som involverer havvind, karbonfangst, landanlegg, tradisjonelle olje- og gassplattformer, marine operasjoner og dekommisjonering.

Elektrifiseringssegmentet leverer tjenester for elektrifisering av olje- og gassinfrastruktur, landanlegg, vedlikeholdstjenester, modifikasjonsprosjekter, offshoreanleggs integritetsstyring, vedlikehold av offside overflater og dekommisjoneringsaktiviteter.

Subsea-segmentet leverer avanserte subsea-systemer, produkter, tjenester og lavkarbonløsninger; gjennomfører prosjekter for undervannssystemer og feltinfrastruktur, fra design og engineering til fabrikasjon og installasjon; og en rekke livstidstjenester for olje- og gassproduksjon.

Selskapets hovedinntekter stammer hovedsakelig fra driften i Norge, etterfulgt av USA, Malaysia og Angola.

Hvordan har Aker Solutions prestert de siste årene?

Akers Solutions-aksjen nådde sitt 5-års høyeste nivå på NOK 48,11 den 28. september 2018, men har siden da stupt til å nå sitt laveste nivå på NOK 4,06 den 20. mars 2020. Aksjen tok imidlertid igjen noe av tapene og ligger i skrivende stund på 21 kroner.

Kilde: Bloomberg Markets

Fundamental analyse av Aker Solutions

Fundamental analyse av aksjeselskaper inkluderer å beregne forskjellige økonomiske beregninger for et selskap ved å bruke tall fra regnskapet og aksjekursen. Beregningene gir verdifull informasjon til potensielle investorer om aksjen, og de fleste investorer bruker dem til å bestemme aksjens virkelige verdi i forhold til markedsprisen. De vanligste grunnleggende målene inkluderer P/E-forhold, inntekt, inntjening, fortjeneste per aksje, utbytte og kontantstrøm.

Aker Solutions' inntekter

Inntekter forteller hvor mye penger et selskap mottar fra salg av sine produkter eller tjenester i en periode. Bedrifter implementerer forskjellige strategier for å øke inntektene sine, noe som potensielt kan gi dem høyere fortjeneste. Investorer foretrekker de selskapene som konsekvent rapporterer vekst i sine inntekter, da det betyr aksept og popularitet til selskapets produkt eller tjeneste blant kundene.

Du finner inntektstallet på resultatregnskapet utstedt som en del av regnskapet utstedt av selskapet. I første halvdel av 2021 hadde selskapet en omsetning på 13,5 milliarder kroner.

Aker Solutions' fortjeneste per aksje

Fortjeneste per aksje eller EPS angir inntjening eller nettoresultat tilgjengelig for hver utestående ordinære aksje eller aksje. Den beregnes ved å dele nettoresultatet minus eventuelle foretrukne aksjeeiers utbytte med gjennomsnittlig antall utestående aksjer i løpet av en periode. For eksempel, hvis et selskap har en nettofortjeneste på $100 millioner mens gjennomsnittlig antall utestående aksjer i løpet av perioden var $10 millioner, vil EPS være $10.

I 1H 2021 rapporterte selskapet en EPS på NOK 0,18.

Aker Solutions' P/E-forhold

Prisinntjeningsforholdet, eller P/E-forholdet, til en aksje måler aksjens pris i forhold til fortjeneste per aksje. Investorer bruker dette tallet til å beregne inntjeningsmultippelen som en aksje handles med på markedet. For eksempel, hvis en aksjes markedspris er $100 mens EPS er $10, vil P/E-forholdet være 10x. P/E-forholdet på 10 betyr at aksjen handles til 10 ganger EPS.

P/E-forholdet beregnes vanligvis på en etterfølgende 12-måneders basis, noe som betyr at EPS for de siste 12 månedene brukes til å beregne beregningen. Du bør også merke deg at P/E-forholdet til aksjen endres daglig som følge av bevegelsen i aksjekursen.

Selskapets halvårs P/E-forhold med dagens pris er 116x.

Aker Solutions' utbytteavkastning

Kontantutbetalingene fra selskapets overskudd til aksjonærene kalles utbytte. Styret har fullmakt til å erklære utbytte når de finner det hensiktsmessig i forhold til selskapets utbyttepolicy. I tilfelle utbytte kunngjøres, er aksjonærene som eier aksjen før ex-utløpsdatoen for utbytte kvalifisert til å motta utbytte.

Investorer vurderer også aksjens utbytteavkastning, som bestemmer kontantutbyttet et selskap har utbetalt per aksje de siste 12 månedene som en prosentandel av gjeldende aksjekurs. For eksempel, hvis et selskap betalte utbytte på $10 per aksje i løpet av de siste 12 månedene og aksjens nåværende markedspris er $100 per aksje, vil utbytteavkastningen være 10%. Aksjens utbytteavkastning på 10% betyr at aksjen har betalt ut 10% av gjeldende kurs per aksje som utbytte de siste 12 månedene.

Aker Solutions utbetalte ikke-kontant utbytte (eller aksjeutbytte) til sine aksjonærer i 2020. Hver aksjonær mottok én aksje hver i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind mot én aksje i Aker Solutions. Utbetalingen ga en tilsvarende verdi på 3,17 kroner per aksje til aksjonærene.

Aker Solutions' kontantstrøm

Den frie kontantstrømmen til et selskap er mengden kontanter som er igjen etter å ha trukket kapitalutgifter fra dets driftskontantstrømmer. En sunn fri kontantstrøm betyr at selskapet genererer tilstrekkelig med kontanter fra driften til ikke bare å finansiere kapitalutgifter, men også utbytte, rentebetalinger og andre forretningsekspansjonsprosjekter.

Kontanter og kontantekvivalenter på kontantstrømoppstillingen representerer mengden kontanter selskapet hadde på tidspunktet for utarbeidelsen av oppstillingen. Per 30. juni 2020 var selskapets kontantstrøm fra driften 259 millioner kroner.

Hvorfor kjøpe Aker Solutions-aksjer?

Aker Solutions har forvandlet seg til en spesialisert løsningsleverandør til energiselskaper og tilbyr toppmoderne teknologier til sine kunder. Her er noen av grunnene til at du bør vurdere å kjøpe Aker Solutions-aksjer.

 • Selskapet har sterk finansiell stilling ettersom netto kontantposisjon ved utgangen av 2. kvartal 2021 var 0,8 milliarder kroner, noe som viser at selskapet kan håndtere kapitalkrevende prosjekter og bidrar til å redusere balansen.
 • Selskapet har en sterk ordreinngang og ordrereserve for sine forretningssegmenter, med en jevn flyt av inntekter de neste årene.
 • Selskapet gir kontantutbytte eller bonusaksjer som utbytte som kan øke din samlede avkastning.

Eksperttips om kjøp av Aker Solutions-aksjer

Aker Solutions-aksjen har sunket med omtrent 44% de siste fem årene (mellom oktober 2016 og 2021). Aksjen har imidlertid firedoblet seg siden sitt laveste nivå på 4,03 kroner ved begynnelsen av pandemien. Det beste tipset for å kjøpe Aker Solutions-aksjer i et slikt scenario er å enten inngå kortsiktige handler, eller se etter bransjespesifikke triggere eller kjøpe aksjen under et fall hvis du har en langsiktig investeringshorisont. Dette vil sikre at du begrenser nedsiderisikoen samtidig som du kan høste oppsideavkastningen på kort sikt.
- Hassan Maishera
Kjøp Aker Solutions-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper Aker Solutions-aksjer

Investeringsguruer anbefaler noen vanlige tips som kan hjelpe deg på investeringsreisen. Ved å bruke følgende fem tips kan du redusere risikoen og oppnå høyere avkastning, samtidig som du unngår feilene som selv profesjonelle investorer kan begå fra tid til annen.

1. Forstå selskapet

Å forstå selskapet betyr å kjenne dens forretningsmodell, konkurransemiljø, grunnleggende faktorer, faktorer som kan drive aksjen, blant andre faktorer. Å kjenne til de kritiske aspektene ved selskapets virksomhet lar deg ta bedre investeringsbeslutninger ettersom at du da ville være i stand til å forutse virkningen av de forskjellige faktorene på aksjekursen.

2. Forstå det grunnleggende innen investering

Hvis du følger de grunnleggende prinsippene for investering når du kjøper aksjer, kan du gjøre det svært godt, spesielt sammenlignet med investorer som ser bort fra eller ikke vet om dem. For eksempel, hvis du er interessert i langsiktig investering bør du lage en diversifisert portefølje, noe som betyr at du ikke bør legge alle pengene dine i en enkelt aksje eller eiendel, men spre dem utover ulike aksjer for å redusere investeringsrisikoen. På samme måte, hvis du går for kortsiktig trading, bør du bruke risikostyringsstrategier ved å bruke stop-loss i hver av dine handler for å beskytte kapitalen din og begrense nedsiderisikoen.

3. Velg din megler med omhu

Din handelsytelse avhenger også av hvilken type megler du velger, noe som betyr at du bør vurdere forskjellige meglere nøye for å velge den beste som passer din handels- eller investeringsstil. Mens hver megler tilbyr forskjellige funksjoner, bør du se etter følgende funksjoner i en megler for å få den beste handels- eller investeringsopplevelsen. Din megler bør:

 • Gi deg tilgang til en avansert online handelsplattform som fungerer på alle driftsplattformer og enheter, inkludert smarttelefoner.
 • Vær registrert hos og regulert av en lokal tilsynsmyndighet for å beskytte pengene dine i tilfelle megler misligholder driften eller går konkurs.
 • Kreve lave handelsprovisjoner, gebyrer og spreads.
 • Lar deg handle forskjellige typer finansielle verdipapirer.
 • Gi deg muligheten til å åpne en demokonto for å bli kjent med handelsplattformen og teste handelsstrategier.
 • Gi tilgang til enkle og populære innskudds- og uttaksmetoder.

4. Bestem hvor mye du vil investere

Formueforvaltere og investeringseksperter tar til orde for å strategisk allokere pengene dine over forskjellige eiendeler eller aksjer. Hvis du tror at en aksje vil stige i nær fremtid, kan du inkludere den i porteføljen din og allokere en større del av pengene dine til å kjøpe aksjen. Du bør imidlertid ikke investere alle pengene dine i den aksjen, da dette kan overeksponere deg for det selskapet - og gevinsten eller tapet vil avhenge av ytelsen til en enkelt aksje. En forsvarlig strategi er å bygge en portefølje av forskjellige aksjer med litt større allokeringer til aksjene du tror vil stige, noe som vil redusere risikoen din.

5. Sett et mål for investeringen din

Et investeringsmål er nødvendig for å utarbeide en strategi for å nå det. Med andre ord vil investeringsmålet ditt avgjøre hvilken type investeringsstrategi du bruker. For eksempel, hvis investeringsmålet ditt er å oppnå høyere avkastning enn aksjemarkedsindeksen, må du bruke en aggressiv strategi og ta en høyere risiko som også kan koste deg penger. Men hvis investeringsmålet ditt er å generere moderat avkastning, kan du oppnå det ved å investere i lavrisiko eiendeler eller lavrisiko investeringsstrategier. Det er alltid en avveining mellom risiko og avkastning i investeringsverdenen: du må ta en høyere risiko for å generere høyere avkastning og omvendt.

Oppsummering av kjøp av Aker Solutions-aksjer

Aker Solutions er et av de største selskapene i Norge målt i omsetning og er en av de ledende løsningsleverandørene til energiselskaper. Selskapet har sterk økonomi med et solid etterslep av kommende prosjekter som kan love en jevn flyt av inntekter også i fremtiden. Firmaet foretar kontinuerlig nye strategiske oppkjøp som hjelper det å anskaffe ny teknologi og videreutvikle virksomheten.

Hvis du ønsker å investere i Aker Solutions-aksjer, må du åpne en aksjekonto hos en aksjemegler. Du kan åpne kontoen din ved å fylle ut et elektronisk skjema og laste opp dine identitetsdokumenter, for eksempel bostedsbevis og gyldig legitimasjon. Etter at dokumentene dine er verifisert, åpnes kontoen din. Du kan da sette inn penger på kontoen ved å bruke en av de populære innskuddsmetodene.

Hvis du vil utforske flere interessante aksjer, kan du bla gjennom nettsiden vår for inngående dekning av hundrevis av aksjer. Du kan se all informasjon om aksjen på ett sted, noe som kan spare deg mye tid og hjelpe deg med å ta en informert investeringsbeslutning.

Alternative aksjer

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. Aker Solutions er et økonomisk og teknisk solid selskap og er en av de ledende løsningsleverandørene til energiselskaper. Firmaet har langsiktige samarbeid med sine partnere og kunder og har en sterk ordreinngang og ordrereserve, noe som viser at selskapets løsninger er høyt verdsatt av kundene. Dette kan materialisere seg i høyere inntekter og lønnsomhet for selskapet og høyere totalavkastning for aksjonærene.

 2. Aker Solutions aksjer kan bevege seg som svar på en rekke faktorer, inkludert selskaps- og firmaspesifikke faktorer som fusjoner og oppkjøp, tildeling av fremtidige kontrakter og olje- og gasspriser, blant annet.

 3. Gitt den femårige negative avkastningen generert av aksjen, kan du vurdere å handle aksjen ved å bruke markedsbevegende triggere eller teknisk analyse ved å bruke kursdiagrammer eller tekniske indikatorer.

 4. Du kan analysere ulike fundamentale beregninger for Aker Solutions-aksjen, for eksempel P/E-forhold og PEG-forhold, og sammenligne beregningene med jevnaldrende for å få en ide om virkelig verdi av aksjen.

 5. Etterspørsel som kan påvirke markedsaktiviteten til oljeselskaper; avhengighet av tildeling av energikontrakter, lokale regler og forskrifter; skifte fra konvensjonelle høykarbon til fornybare energikilder som krever at selskaper transformerer sin virksomhet og pådrar seg høye kostnader.

 6. Den nylige økningen i olje- og gassprisene har økt aktivitetsnivået til olje- og gassselskapene, noe som har kommet selskapet til gode. Myndigheter over hele verden oppmuntrer også energiselskaper til å investere i fornybar energi, noe som transformerer energisektoren – og Aker Solutions er firmaet som direkte kan dra nytte av den økte etterspørselen etter fornybare løsninger.